Algemene Voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
organisatie: V.O.F. FaktorFier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75669455.
contractant: de ouder of ieder ander met wie de organisatie een overeenkomst sluit met betrekking tot de diensten.
diensten: individuele of groepsgewijze vorm van begeleiding welke wordt verzorgd en/of georganiseerd door de organisatie.
scholier: de persoon die begeleiding, training of cursus ontvangt.
opdracht: iedere afspraak tussen de organisatie en een contractant met betrekking tot de levering van diensten door de organisatie, al dan niet ten behoeve van de scholier.
vestiging: iedere door de organisatie gehuurde locatie waar de diensten door of namens de organisatie worden verleend.

2. Algemene bepalingen
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de organisatie.
2.2 De algemene voorwaarden kunnen door de organisatie worden gewijzigd. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden bekend gemaakt door middel van een persoonlijke kennisgeving.
2.3 De opdracht en deze algemene voorwaarden, die als onderdeel van de opdracht dienen te worden beschouwd, bevatten de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen. Alle aan de opdracht voorafgaande handelingen, voorstellen, toezeggingen en correspondentie het onderwerp betreffende zijn vervallen na totstandkoming van de opdracht.

3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst
3.1
De opdracht komt tot stand na het intakegesprek.
3.2
De opdracht wordt voor onbepaalde tijd verleend. Voor scholieren die eindexamen doen, geldt dat de overeenkomst automatisch afloopt op 1 juni.

4. Uitvoering van de opdracht
4.1
De organisatie zal de
opdracht naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren. De organisatie heeft alleen een inspanningsverplichting.
4.2 Voor de begeleiding van de scholier en het voeren en verwerken van de administratie, is de organisatie afhankelijk van de medewerking van de scholier. Als de scholier niet meewerkt, of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is de organisatie hiervoor en voor het dientengevolge eventueel niet slagen van de begeleiding niet aansprakelijk.
4.3 Voor de begeleiding van de scholier kan het wenselijk zijn dat de organisatie contact opneemt met de school en/of mentor. Dit vindt alleen plaats na overleg en toestemming van contractant én scholier. 4.4 De organisatie is – tenzij anders is meegedeeld – gesloten in de schoolvakanties en op officiële feestdagen.
4.5 Wijzigingen ten aanzien van de vorm en inhoud van de begeleiding kunnen door de organisatie op basis van organisatorische overwegingen dan wel op basis van vaktechnische overwegingen worden doorgevoerd na schriftelijke bevestiging hiervan.
4.6 Het is de scholier verboden op de vestiging alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen, danwel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden, is de organisatie bevoegd de scholier uit te sluiten van verdere deelname aan de door de organisatie aangeboden dienst en de opdracht te ontbinden, zonder dat de organisatie gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

5. Tarieven
5.1
De tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de opdracht op de website van de organisatie (www.faktorfier.nl) vermelde prijzen voor de aangeboden diensten.
5.2 Het tarief mag gedurende de looptijd van de opdracht jaarlijks per 1 januari door de organisatie worden verhoogd. De organisatie maakt deze verhoging uiterlijk 1 december schriftelijk kenbaar aan de contractant, waarna de contractant voor 1 januari schriftelijk de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1
De organisatie hanteert een vast maandtarief dat van september t/m juni in rekening wordt gebracht. Bij de bepaling van het maandtarief is er rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat.
6.2 Afwezigheid van de scholier heeft geen invloed op het maandtarief.
6.3 Bij ziekte van de scholier die langer aanhoudt dan vier aaneengesloten begeleidingsdagen, wordt de betaling na deze week stopgezet en het over de dan volgende ziektedagen reeds geïnde bedrag teruggestort. De organisatie kan een bewijs verlangen om de reden aannemelijk te maken, bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts.
6.4 FaktorFier zal de kosten verbonden aan de begeleiding voorafgaand aan de kalendermaand waarop de kosten betrekking hebben aan contractant in rekening brengen en daartoe een factuur toesturen. Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso. De contractant zal daartoe bij aanvang van de opdracht een machtiging voor automatische incasso aan FaktorFier en zijn bankinstelling geven.
6.5 Indien de scholier halverwege de maand start met begeleiding, dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand en wordt niet het volledige maandtarief in rekening gebracht, hiermee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de werkelijk genoten begeleiding.
6.6 Extra begeleiding en/of training buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.

7. Niet tijdige betaling
7.1
Indien betalingen niet tijdig zijn ontvangen, dat wil zeggen niet binnen veertien dagen zijn bijgeschreven op de bankrekening van de organisatie, wordt de contractant geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Indien contractant, na herhaalde betalingsverzoeken van de organisatie, vier weken na factuurdatum nog steeds in verzuim is, is contractant de wettelijk vastgestelde extra administratiekosten verschuldigd van € 40,-. Indien de organisatie bij niet tijdige betaling de vordering ter incasso uit handen geeft, is contractant tevens alle kosten ter zake van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, verschuldigd te vergoeden aan de organisatie.
7.2 Indien de contractant de betaling niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is de organisatie gerechtigd de betreffende diensten op te schorten totdat de organisatie het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, danwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

8. Trainingen
8.1
De organisatie organiseert verschillende trainingen en cursussen. De deelnamekosten voor de verschillende trainingen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en te allen tijde vermeld op www.faktorfier.nl.
8.2 Voor inschrijvingen geldt een termijn van 5 dagen na datum van inschrijving als bedenktijd, waarbinnen het mogelijk is de deelname aan de training(en) kosteloos en zonder opgaaf van reden te annuleren. De deelnemer is na deze 5 dagen altijd deelnamekosten verschuldigd. In geval van inschrijving korter dan 14 dagen voor aanvang van de training, heeft de deelnemer geen bedenktijd; de deelnemer is dan altijd deelnamekosten verschuldigd.
8.3 Betaling voor een training door deelnemers die niet reeds bij de organisatie staan ingeschreven, dient te allen tijde vooraf te geschieden. Voor contractanten die reeds bij de organisatie staan ingeschreven geldt dat de deelnamekosten worden gefactureerd middels de reguliere periodieke facturen.

9. Klachtenprocedure
Klachten over de verleende diensten dienen door contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan van de klacht, schriftelijk te worden gemeld aan de organisatie. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld, teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen. De directie zal binnen een periode van 14 dagen schriftelijk of door middel van een persoonlijk gesprek de ontstane situatie bespreken en eventueel oplossingen aandragen.

10. Aansprakelijkheid
10.1
De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van aan de contractant of leerling toebehorende goederen. De scholier wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de locatie.
10.2 De contractant is tegenover de organisatie aansprakelijk voor alle schade die de organisatie lijdt door toedoen van contractant of scholier. De contractant vrijwaart de organisatie tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de diensten schade lijden en welke aan contractant of scholier toerekenbaar is.
10.3 De scholier en contractant zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekering). De organisatie is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.
10.4 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de organisatie is uitgegaan van door de contractant en/of scholier verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11. Overmacht
11.1
De organisatie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
11.2 Wanneer de organisatie door overmacht niet geopend is en deze dagen wel zijn berekend, kan de scholier als compensatie, in overleg op een ander tijdstip extra dagen begeleid worden. Er wordt geen geld retour gestort.
11.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de organisatie geen invloed kan uitoefenen, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

12. Ontbinding
12.1
De contractant kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen. Voor opzegging geldt een opzegtermijn van één maand, ingaande vanaf de eerste van de opvolgende maand. Bijvoorbeeld: voor opzegging per 1 december, dient uiterlijk vóór 1 november te zijn opgezegd. Na ontvangst van de opzegging, zal de contractant een schriftelijke bevestiging van de organisatie ontvangen.
12.2 De organisatie kan de begeleiding eenzijdig direct staken of opschorten op grond van dwingende redenen.
12.3 Indien de organisatie de begeleiding op grond van dwingende redenen staakt of opschort is de contractant niet gerechtigd tot restitutie van reeds gefactureerde gelden.
12.4 Dwingende redenen voor het staken of opschorten van de begeleiding zijn: het in gebreke blijven aan de betalingsverplichtingen te voldoen; het door één of meerdere medewerkers van de organisatie gesignaleerd fysiek of verbaal agressief gedrag, discriminerend of anderszins kwetsend gedrag, in bezit zijn van of onder invloed zijn van alcohol, verdovende middelen en/of wapens, diefstal van eigendommen van de organisatie dan wel eigendommen van andere scholieren/cursisten, vandalisme en ondermijnend gedrag; door de organisatie en/of haar medewerkers waargenomen herhaaldelijke onhandelbaarheid van de scholier/cursist.
12.5 In de in artikel 12.4 genoemde gevallen is elke vordering die de organisatie ten laste van de contractant heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

13 Intellectuele eigendom en auteursrechten
13.1
De organisatie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
13.2 Het is de scholier noch contractant toegestaan de door de organisatie verstrekte materialen, alsmede door scholier gemaakte aantekeningen te verveelvoudigen en /of openbaar te maken en/of ter kennis van derden te brengen.
13.3 Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de organisatie voor het verrichten van de diensten zijn en blijven eigendom van de organisatie, ook indien deze bij het verrichten van de diensten aan de scholier en/of contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen toestemming van de organisatie.