Privacyverklaring 

1. Contactgegevens

 

FaktorFier

Ampèrelaan 7-18 

9207 AM  Drachten

tel.nr 06 47 36 81 59

info@faktorfier.nl

kvk. nummer: 75 66 94 55

 

2. Inleiding

 

Hieronder leest u de privacyverklaring van FaktorFier. Hierin wordt omschreven hoe er met persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door FaktorFier. FaktorFier houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

3. Algemeen

 

FaktorFier is een VOF welke zich richt op het geven van leerbegeleiding en vorming. Er zijn situaties waarin uw gegevens door FaktorFier verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door FaktorFier, neem dan gerust contact op! 

 

4. Over welke persoonsgegevens gaat het?

 

FaktorFier verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u via de website óf telefonisch verzocht hebt, contact met u op te nemen. 

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer/ e-mailadres
 • informatie die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld met betrekking tot de reden van aanmelding

(Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@faktorfier.nl, dan verwijderen wij deze informatie.)

 

Wanneer u gebruik gaat maken óf gebruikt heeft gemaakt van onze diensten, worden aanvullend de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • adresgegevens
 • bankrekeningnummer

 

Uitsluitend met toestemming van ouders of voogd worden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar verzameld:

 • naam en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • e-mailadres/ telefoonnummer
 • onderwijsinstelling
 • onderwijsniveau/ leerjaar
 • gegevens die u actief verstrekt over de voortgang op school

 

5. Het doel waarmee wij uw gegevens verzamelen

 

Via onze website verzamelen wij uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen over uw wensen en ons aanbod. 

 

Na het afsluiten van een contract, gebruiken we dezelfde gegevens om u te kunnen bellen of mailen over wijzigingen in ons aanbod of om te communiceren over de voortgang van uw zoon of dochter.

 

Daarnaast verzamelen we adresgegevens en bankrekeningnummer voor de afhandeling van de betaling en het doen van belastingaangifte.

 

Om uw zoon of dochter passende begeleiding te kunnen bieden, verzamelen wij informatie over diens leeftijd, onderwijsniveau en leerjaar. Daarnaast leggen we vast tegen welke zaken uw zoon of dochter vastloopt op school.

Om met uw zoon of dochter te kunnen communiceren, bijvoorbeeld over wijzigingen in de openingstijden of ziekte, verzamelen wij diens email-adres en/ of telefoonnummer.  

 

6. Hoe lang en met welk doel bewaren wij uw persoongegevens?

 

FaktorFier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoongegevens:

Bewaartermijn:

Reden:

 • Naam ouders/ voogd
 • email-adres
 • telefoonnummer
 • optioneel; door uzelf verstrekte informatie t.a.v. reden v. contact.

 

Wanneer er telefonisch- of email-contact heeft plaatsgevonden m.b.t uw wensen en ons aanbod, en dit niet heeft geleid tot het afsluiten van een contract met FaktorFier, worden uw persoonsgegevens binnen één maand na ons contact uit ons bestand worden verwijderd. 

 • De termijn van een maand geeft zowel de klant als FaktorFier de mogelijkheid alsnog met elkaar in zee te gaan. FaktorFier kan binnen deze termijn alsnog komen met een passend aanbod.
 • Het verwijderen van persoongegevens via telefoon en internet, is een administratieve handeling waar enige tijd overheen gaat.
 • Naam ouders/ voogd
 • email-adres
 • telefoonnummer
 • optioneel; door uzelf verstrekte informatie t.a.v. reden v. contact.

 

Wanneer er na het eerste contact een contract wordt afgesloten met FaktorFier, danwel een training wordt gevolgd, zullen uw gegevens binnen één jaar, na beëindiging van het contract worden verwijderd.

 • De termijn van een jaar biedt zowel de klant als FaktorFier de mogelijkheid om op vlotte wijze opnieuw met elkaar in zee te gaan.
 • FaktorFier kan binnen een jaar na beëindigen van het contract de klant informeren over gewijzigd aanbod of aanbiedingen.

Bijzondere/ gevoelige gegevens van personen jonger dan 16 jaar, uitsluitend verzameld met toestemming van ouders/ voogd:

 • naam en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • e-mailadres/ telefoonnummer
 • onderwijsinstelling
 • onderwijsniveau/ leerjaar
 • gegevens die u actief verstrekt over de voortgang op school

 

 

Bijzondere en gevoelige gegevens zullen binnen één jaar na het beëindigen van een contract of het volgen van een training, worden verwijderd.

 • De termijn van een jaar biedt zowel de klant als FaktorFier de mogelijkheid om op vlotte wijze opnieuw met elkaar in zee te gaan.

 

 

7. Delen van persoonsgegevens met derden

 

FaktorFier deelt uw persoonsgegevens alleen met derden mits u daarvoor toestemming verleent én alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten (denk daarbij aan contact met mentoren/ docenten om onze begeleiding optimaal af te stemmen op het aanbod van school), of het nakomen van eventuele wettelijke verplichtingen (belastingaangifte).

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FaktorFier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar anne.hettinga@faktorfier.nl of grietje.boersma@faktorfier.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

FaktorFier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met anne.hettinga@faktorfier.nl of grietje.boersma@faktorfier.nl 

 

11. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

FaktorFier gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

12. Klacht indienen?

 

FaktorFier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

13. Functionaris Gegevensbescherming:

 

Anne Hettinga en Grietje Boersma, de eigenaren van FaktorFier, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en om die reden beide benoemd als “Functionaris Gegevensbescherming van FaktorFier”. Wij zijn te bereiken via anne.hettinga@faktorfier.nl of grietje.boersma@faktorfier.nl of info@faktorfier.nl